ខ្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) របស់​ដែលជា​ចម្បង​លើ​គេ;
  2. ប្រធាន,
  3. មេ,
  4. គោល​ចារឹក;
  5. មនុស្ស ឬ សត្វ​ដែល​មាន​អានុភាព​ជា​ធំ​ជាង​គេ (មេ​ខ្លោង) ។
  6. ភូមិនៃឃុំស្រឡប់