ខ្វល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) វិលវល់, ច្របល់ : ខ្វល់​ចិត្ត, ខ្វល់​គំនិត, ទឹក​ល្អក់​ខ្វល់ ។