ខ្វាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឆ្នាំងខ្ទះ​ធំ : ឆ្នាំង​ខ្វាន់ ។