ខ្វិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ពិការ​ជើង​ជាប់​ជានិច្ច ដើរ​មិន​រួច ។