ខ្សាច់កណ្ដាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ឋិត​នៅ​ទៀប​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ខែត្រ​កណ្ដាល : ស្រុក​ខ្សាច់កណ្ដាល ។