ខ្សោយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​កម្លាំង​តិច : មនុស្ស​ខ្សោយ, ធាតុ​ខ្សោយ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ ខ្លាំង ។