គជ្រា

ពីWiktionary

គច់-ជ្រា ( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ ។ Puntioplites bulu, bulu barb