គណនីយដ្ឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--យ៉ាត់-ឋាន បា. ( ន. ) ទី​កន្លែង​នៃ​គណនី; តុ ឬ ការិយាល័យ​សម្រាប់​រាប់​ប្រាក់​ចេញ​ចូល ។