គណនេយ្យ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៃ បា. ( ន. ) គណនី​ក្នុង​ក្រសួង​រាជការ ឬ ក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​ពាណិជ ។ accounting