គណនេយ្យករ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--យៈ-ក ( ន. ) អ្នក​កាន់​កាប់​ការ​ខាង​គណនេយ្យ ។ ន. អ្នកកាន់បញ្ជីប្រាក់កាស, អ្នកធ្វើបញ្ជីផ្សេងៗ