គណិតសាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. សំ. ( ន. ) វិទ្យាសាស្រ្ត​ផ្នែក​ខាង​ការ​សិក្សា អំពី​ទំហំ, អំពី​ខ្នាត​រង្វាស់ និង​អំពី​ការ​ប្រៀប​ផ្ទឹម ។ វិជ្ជា​ផ្នែក​នេះ​មាន ៣ យ៉ាង​គឺ លេខ​គណិត ការ​គិត​លេខ​ដុំ, លេខ​ភាគ, លេខ​នព្វន្ត បាន​ដល់​លេខ​បូក, សង, គុណ, ចែក; ពីជគណិត ការ​គិត​លេខ​ដោយ​លើក​តួ​អក្សរ​មក​ជា​តំណាង; រេខា​គណិត ការ​គិត​លេខ​ផ្នែក​ខាង​វិសាល​ភាព សំដៅ​ចំពោះ​ទិដ្ឋភាព ៣ យ៉ាង​គឺ បន្ទាត់, ផ្ទៃ, មាឌ ។