គណៈកម្មការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

គៈណៈ-កាំ-ម៉ៈ-កា បា. ( ន. ) ជន​មួយ​ក្រុម ឬ ក្រុម​ជំនុំ​ដែល​ចាត់​តាំង​ឡើង ដោយ​ពិធី​បោះ​ឆ្នោត ឬ ដោយ​ការ​ជ្រើស​តាំង សម្រាប់​ឲ្យ​ពិនិត្យ​កិច្ច​ការ​ណា​មួយ​ដាច់​មុខ​ដោយ​ឡែក : គណៈ​កម្មការ​វប្បធម៌ បាន​បង្កើត​ពាក្យ​ខ្មែរ​ថ្មី​ៗ ជា​ច្រើន ។