គតិបណ្ឌិត

ដោយWiktionary

បា. ( ន. ) គតិ​របស់​បណ្ឌិត, អធ្យាស្រ័យ ឬ ប្រាជ្ញា​ញាណ​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ ។