គតិយុត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

គតិយុត្ត (គុ.)

១. តាមគន្លង​ច្បាប់ ២. ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់ ដែលត្រឹមត្រូវ​តាម​ច្បាប់

បកប្រែ[កែប្រែ]

ភាសាអង់គ្លេស៖ គតិយុត្ត (គុ.) juridical