គន់

ពីWiktionary

( កិ. ) រក​មើល; តែ​កម្រ​និយាយ​ដាច់​តែ​ឯង ច្រើន​និយាយ​ថា គយគន់ ឬ គន់​មើល