គន់គូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ពិចារណា​ដោយ​ក្បួន​វេទ មាន​វាយ​លេខ ជាដើម : ហោរា​គន់​គូរ ។