គន់គូរ

ដោយWiktionary

( កិ. ) ពិចារណា​ដោយ​ក្បួន​វេទ មាន​វាយ​លេខ ជាដើម : ហោរា​គន់​គូរ ។