គន្លង

ពីWiktionary

( ន. ) ជួរ​ស្នាម; ជ្រលង; ដាន; លំអាន : គន្លង​នង្គ័ល, ដើរ​តាម​គន្លង, គន្លង​មង, គន្លង​លប, គន្លង​ត្រី ។ លំអាន : គន្លង​ធម៌ ។ ច្បាប់, សណ្ដាប់ : ប្រព្រឹត្ត​តាម​គន្លង ។