គន្លាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កន្លែង​ដែល​គេ​លាក់​ឲ្យ​ស្ដួច​តូច​ជាង​គេ, អ្វី​ៗ​ដែល​មាន​ថ្នាក់ មាន​ជាន់​ដូច​គេ​លាក់ : គន្លាក់​ជើង ។