គភ៌

ដោយWiktionary

គ័រ សំ.; បា. ( ន. ) (គព្ភ) សត្វ​កើត​ក្នុង​ផ្ទៃ : ទ្រង់​គភ៌, ស្រី​មាន​គភ៌ ពាក្យ​ធម្មតា​ហៅ​ថា មាន​ផ្ទៃ, មាន​ផ្ទៃ​ពោះ, ទម្ងន់, ជាដើម ។ គ័ភ៌​

  1. (ភ្រូណាវិទ្យា) gestation, pregnancy, grossesse កូនក្នុងផ្ទៃដែលវិវត្តពីស៊ីកូតរហូតដល់គ្រប់ខែកើត។ ឧ. ស្ត្រីរូបនេះមានគភ៌ចំនួន៥ខែមកហើយ។
  2. (ភ្រូណាវិទ្យា) fetus, fœtus, ទារកក្នុងផ្ទៃ គភ៌ដែលមានអាយុក្នុងរយៈពេលចាប់ពីខែទី៤ រហូតដល់ពេលសម្រាល។ ឧ. ចំពោះស្ត្រីដែលមានគភ៌ចាប់ពីអាយុ៤ខែឡើងទៅ ទារកក្នុងផ្ទៃចាប់ផ្ដើមកម្រើក។