គម្ពីរ

ពីWiktionary

បា. ( ន. ) (ក្លាយ​មក​ពី បា. គម្ភីរ “ជ្រៅ”) សាស្ត្រា, ច្បាប់, ធម្ម​វិន័យ ដែល​រួប​រួម​ដោយ​ពួក ដោយ​ប៉ែក ដោយ​ខ្សែ : សាស្ត្រា​មួយ​គម្ពីរ ។