គាត់

ពីWiktionary

( បុ. ) គេ, អ្នក : បង​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​មិន​កើត ព្រោះ​គាត់​មិន​សូវ​សប្បាយ ។