គាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អង្គុយ​ក្នុង​សំណាក់​ស្ដេច, ទៅ​កាន់​សំណាក់​ស្ដេច (រ. ស.; ស. ស.) : អង្គុយ​គាល់, ទៅ​គាល់... ។