គាំពារ

ពីWiktionary

( កិ. ) អបអង, ជួយ, ទំនុក​បម្រុង : ឯង​កុំ​ចោល​វា គួរ​ជួយ​គាំពារ​គ្នា​ផង ។