គីឡូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (រង្វាស់រង្វាល់)បារ. ( ន. ) (Kilo) បុព្វ​បទ​មាន​ន័យ​ថា មួយ​ពាន់ (១.០០០) ។
  2. បារាំង​ប្រើ​ជា ន. ជា​ពាក្យ​បំប្រួញ​របស់​ពាក្យ​ថា គីឡូ​ក្រាម គឺ​បើ​គេ​និយាយ​ថា ១​គីឡូ ឬ ២ គីឡូ បាន​ន័យ​ថា ទម្ងន់ ១ គីឡូ​ក្រាម ឬ ២ គីឡូ​ក្រាម ។
  3. ចំណែក​ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ពាក្យ គីឡូ នេះ​សំ​ដៅ​យក​ទាំង​ទម្ងន់​ទាំង​ចម្ងាយ​ដូច​ជា អង្ករ​១​គីឡូ គឺ​អង្ករ ១ គីឡូ​ក្រាម (១.០០០ ក្រាម); ផ្លូវ​មាន​ចម្ងាយ ១ គីឡូ គឺ​ផ្លូវ​មាន​ចម្ងាយ ១ គីឡូ​ម៉ែត្រ (១.០០០ ម៉ែត្រ) ។
  4. ភូមិនៃឃុំត្រែង