គីឡូក្រាម

ដោយWiktionary

បារ. ( ន. ) (Kilogramme) ទម្ងន់​មាន​ប្រមាណ​មួយ​ពាន់​ក្រាម គឺ​មួយ​នាឡិ​ដប់​តម្លឹង​ប្រាំ​ពីរ​ជី ។