គីឡូ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បុព្វបទនៃខ្នាតដែលមានតម្លៃស្មើ ១០០០ ឯកតា ឬ ១០០០ ដង នៅក្នុងប្រព័ន្ធរង្វាស់។ ឧ. បើខ្នាតជាម៉ែត្រ ១ គីឡូម៉ែត្រ (១ គ.ម.) ស្មើនឹង ១០០០ ម៉ែត្រ (១០០០ ម.)។