គឺ

ដោយWiktionary

និ. ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ខៃ​ពាក្យ ខៃ​សេចក្ដី​ដែល​មាន​ន័យ​មាន​ទំនង​ស្មើ​គ្នា ដើម្បី​ឲ្យ​ច្បាស់ : សម្រាន​គឺ​ដេក, មិន​ចាំ​គឺ​ភ្លេច, មិន​ល្អ​គឺ​អាក្រក់, មិន​ចេះ​គឺ​ល្ងង់ ។ ប្រាប់​ដំណើរ​សម្រេច​អំពើ​របស់​អ្នក​ធ្វើ មាន​សេចក្ដី​ថា​ដែល : ការ​នុ៎ះ​គឺ​ខ្ញុំ​ធ្វើ (=ការ​នុ៎ះ​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ) ។ សម្រាប់​និយាយ​សរុប, ប្រមូល​អ្វី​ៗ​ដែល​រួបរួម រាយ​ឈ្មោះ​ឲ្យ​ឃើញ​តាម​ចំនួន : ឥរិយាបថ​មាន ៤ យ៉ាង​គឺ ដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក; បើ​មិន​ប្រើ​ពាក្យ​ថា គឺ នឹង​ប្រើ​សរសេរ​គ្រឿង​សំគាល់ ( : ) នេះ​ជា​ជំនួស​ក៏​បាន, ដូច្នេះ​ឥរិយាបថ​មាន ៤ : ដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក, មាន​សេចក្ដី​ដូច​គ្នា​នឹង​ពាក្យ គឺ ដែរ ។

យ. ( ន. ) រង្វាស់​សម្រាប់​វាស់​ឧស បណ្ដោយ ១៦ ម៉ែត្រ ទទឹង ១ ម៉ែត្រ កំពស់ ១ ម៉ែត្រ : ឧស ១ គឺ ។

( ន. ) ភ័ស្ដុតាង​ដែល​មែន, ប្រាកដ, ជាក់ : ដូច​មាន​ខ្លួន​ឈ្មោះ​នោះ​នៅ​ជា​គឺ​ស្រាប់, សឹង​មាន​ឳពុក​ខ្ញុំ​ជា​គឺ ។