គុក

ពីWiktionary

( ន. ) រណ្ដៅ​ដែល​គេ​ជីក​លង់​ដី​ធ្វើ​ជា​ជើង​ក្រាន​សម្រាប់​ដាំ​ខ្ទះ ឬ​ថ្លាង​ធំ​ៗ ស្ងោរ, រំងាស់, ដាំ​ស្ល ។

( ន. ) កន្លែង​សម្រាប់​ដាក់​ឃុំ​ខាំង​មនុស្ស​ទោស ។