គូរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​ជា​គំនូរ​តំណាង​រូប​រាង​សរពើ ដោយ​ដី​ខ្មៅ, ប៉ាកកា ឬ ជក់ : គូរ​រូប, គូរ​គំនូរ, គូរ​វាស, គូរ​ផែនទី ។
  2. ( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​ពាក្យ​គិត : គិត​គូរ, គិត​ហើយ​សឹម​គូរ ។
  3. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងព្រះ
  4. ភូមិនៃឃុំចុងដូង
  5. ភូមិនៃឃុំគោកមន