គូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ជួរ​ស្នាម, ឲ្យ​មាន​ជា​គំនួស : គូស​ថ្នាំង​ដៃ, គូស​ដី ។