គួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

គួ ( គុ. ) សម; គម្បី; ឥត​ទាស់ : អ្នក​ថា​ហ្នឹង​គួរ​ហើយ; ពាក្យ​នោះ​គួរ​ហើយ ។

គួរ ( អា. និ. ) សម, សម​តែ, ល្មម, ល្មម​តែ : គួរ​ខ្លាច​អំពើ​អាក្រក់, គួរ​ស្រឡាញ់​អំពើ​ល្អ, គួរ​តែ​ចៀសវាង​កុំ​សេព​គប់​នឹង​មនុស្ស​ពាល ។