គេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រះ​ដេក, ប្រះ​ដេក​ឲ្យ​ឮ​គ្រេង; ពាក្យ​ទំយើ, ថ្នម សម្រាប់​និយាយ​ចំពោះ​កូន​តូច​ដែល​ទើប​នឹង​ចេះ​អង្គុយ ឬ ទើប​នឹង​ចេះ​ដើរ​ដួល : នាង​គេង​ទៅ, ហ៏​កូន​គេង​ទៅ ! (ម. ព. គ្រេង ផង) ។