គែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ចង្កា​សេះ ។ ខ្នោះ​មាន​គន្លឹះ​ម្យ៉ាង​សម្រាប់​ដាក់​ក្នុង​គន្លង​សត្វ​ស្លាប​ឲ្យ​ថ្លោះ​ជាប់​ក ក៏​ហៅ គែប ដែរ ។