គោកធ្លកលើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកជីក្រែង