គោកធ្លកលើ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកជីក្រែង