គោកយាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. โคกย่าง
  2. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។
  3. ភូមិនៃឃុំដូនពេង
  4. ភូមិនៃឃុំសែនសុខ