គោករកា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាបែន
  2. ភូមិនៃឃុំដូនបា
  3. សង្កាត់នៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
  5. ភូមិនៃឃុំព្រាល
  6. ភូមិនៃឃុំព្រៃទឹង