គោក្រោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោខ្ចក