គោក្រោក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោខ្ចក