គោលាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកចិត្របុរី
  2. ភូមិនៃឃុំគោលាប់