គំនិត

ដោយWiktionary

( ន. ) ការ​គិត, យោបល់ : គំនិត​ល្អ, គំនិត​អាក្រក់, គំនិត​ស្តាំ, គំនិត​ឆ្វេង​ ។ ទាល់​គំនិត គឺ​ទាល់​ផ្លូវ​គិត, អស់​ផ្លូវ​គិត ។ ព. ទ. បុ. ប្រាំ​បួន​ទាល់ ដប់​ទាល់ កុំ​ឲ្យ​តែ​ទាល់​គំនិត ។