គ្នេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រិះរេ​មើល, គិត​លៃលក : នឹង​ធ្វើ​ការ​អ្វី​ៗ ត្រូវ​គ្នេរ​មើល​ឲ្យ​ស្រួល​សិន ។