គ្រង

ពីWiktionary
  1. ( កិ. ) ចាំ​រក្សា, រក្សា​ជា​ជំនួស, : គ្រង​រាជ្យ, គ្រង​ងារ ។
  2. (ស. ស.) ស្លៀក​ដណ្ដប់​ត្រៃ​ចីវរ : លោក​សង្ឃ​គ្រង​ចីវរ ។
  3. អតីតខែត្រមួយប្រហែលនៅចន្លោះខែត្រក្រគរ (ស្រុកក្រគរ) និង ខែត្របរិបូរណ៍ (ស្រុកបរិបូរណ៍) កាលជាន់ពីដើម
  4. ភូមិនៃឃុំស្នួល
  5. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ