គ្រលួច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ស្រួច​មូល​ឡើង​ទៅ​លើ (សំឡេង) : សំឡេង​គ្រលួច ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​បាន ដូច​ពាក្យ​ថា ស្រែក​គ្រលួច ។