គ្រហស្ថ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

[គ្រហ៊ាស់] សំ. ក្ល. សំ.; បា. ( ន. ) (គ្ឫហស្ថ; គហដ្ឋ) ( Grihastha, गृहस्थ ) អ្នក​មាន​ផ្ទះ, អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទះ គឺ​អ្នក​មាន​គ្រួសារ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ បព្វជិត