គ្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កាល, សម័យ : គ្រា​នេះ, គ្រា​នោះ, គ្រា​ក្រោយ, គ្រា​អំណត់, គា្រ​ក្រ ។ល។