គ្រាន់តែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ត្រឹម​តែ : ខ្ញុំ​មិន​បាន​ឃើញ​ទេ ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ឮ​គេ​ថា ។