គ្រាប់

ពីWiktionary

( ន. ) ពូជ​កើត​ក្នុង​ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ផ្សេង​ៗ : គ្រាប់​ស្វាយ, គ្រាប់​ខ្នុរ, គ្រាប់​សណ្ដែក ។ល។

( ន. ) ដុំ​មូល​ធ្វើ​ដោយ​លោហ​ជាតិ​ផ្សេង​ៗ មាន​សំណ​ជាដើម សម្រាប់​ច្រក​ក្នុង​កាំភ្លើង​ហើយ​បាញ់ : គ្រាប់​កាំភ្លើង ។ ដុំ​ក្រួស ឬ ដុំ​ដី​លញ់​សម្រាប់​ច្រក​កាំភ្លោះ​ជាដើម​ហើយ​បាញ់ : គ្រាប់​កាំភ្លោះ ។