គ្រាប់បែក

ពីWiktionary

( ន. ) គ្រាប់​មាន​សណ្ឋាន​ផ្សេង​ៗ ខាង​ក្នុង​មាន​ដាក់​វត្ថុ​ធាតុ​អាច​ផ្ទុះ​បែក​ឬ​អាច​បណ្តាល​ជា​ភ្លើង​ឆេះ . . . : ចោល​គ្រាប់​បែក, ទម្លាក់​គ្រាប់​បែក ។