គ្រាម

ពីWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (គាម) ប្រជុំ​ភូមិ, ស្រុក, ពួក... ។ ច្រើន​ប្រើ​ដោយ​មាន​ពាក្យ​ឯ​ទៀត​ផ្សំ​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម សមាស​នាម ដូច្នេះ : មហា​គ្រាម “ស្រុក​ធំ”; បច្ចន្តគ្រាម “ស្រុក​ដែល​នៅ​ក្នុង​ទី​បំផុត​ដែន (ចុង​ស្រុក, ស្រុក​ចុង​កាត់​មាត់​ញក)”; មាតុគ្រាម “ស្រ្តី” ... ... (ម. ព. ទាំង​នោះ) ។