គ្រួសារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ត្រកូល, ប្រជុំ​ត្រកូល​មនុស្ស​គឺ​មាតា​បិតា​និង​បុត្រ​ធីតា : គ្រួសារ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​រស់​ទាំងអស់​គ្នា ។