គ្រែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​សេនាសនៈ​មាន​ជើង មាន​មេ មាន​រនាប​សម្រាប់​ដេក, សម្រាប់​អង្គុយ ។ គ្រែ​ធម្មាសនៈ ឬ គ្រែ​ធម្មាសន៍ គឺ​គ្រែ​សម្រាប់​ធម្មកថិក​អង្គុយ​សំដែង​ធម៌ ។ គ្រែ​ស្នែង គឺ​គ្រែ​ដែល​សម្រាប់​អង្គុយ​មាន​ប្រដាប់​សែង​បាន ។